کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

حضور شرکت کاوش آریان آزما در پارک علم و فناوری بیرحند و بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه