کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

رونمایی برند زانتوکس به مناسبت هفته پژوهش با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و جمعی از اساتید و دانشجویان برجسته