کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

برگزاری جلسه معرفی شرکت کاوش آریان آزما و برند زانتوکس با حضور ریاست محترم دانشگاه و جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند