کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری گروههای تیول (Thiol groups) بر اساس واکنش المن (96تستی)

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FRAP برای اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش DPPH برای اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال های آزاد

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش المن برای اندازه گیری گروه های تیول

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FCR

( فولین سیوکالتو)

برای اندازه گیری ترکیبات فنولیک

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/120

000/140

000/160

000/200

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش TBARs برای اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدها

000/160

000/180

000/220

000/280

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

کیت اندازه گیری گروههای تیول (Thiol groups) بر اساس واکنش المن

اندازه گیری گروههای تیول آزاد برای مثال گروههای موجود در مولکول های سیستئین، هموسیستئین و گلوتاتیون احیاء وهمچنین گروههال تیول موجود در سطح پروتئین ها برای ارزیابی فرایندهای بیولوژیکی، بسیار کاربرد پیدا کرده است. کیت اندازه گیری گروه های تیول قابلیت انجام بر روی نمونه های مختلف بیولوژیکی شامل سرم، پلاسما، ادرار،بزاق، سمن، لیزات سلولی و بافت های هموژنیزه شده را دارد.گروههای تیول یا مرکاپتانها، در نتیجه فرایند اکسیداسیون تشکیل دی سولفید می دهند که این ها مجددا می توانند به گروههای تیول تبدیل شود. شواهد زیادی نشان می‌دهد که همو ستاز غیر طبیعی تیول -دی سولفید در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها دیده می شود اصول :گروههای تیول آزاد با معرف (5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)DTNB واکنش داده و باعث شکسته شدن پیوند دی سولفید در این مولکول و تبدیل آن به (TNB−) و سپس تبدیل آن به TNB2− در محیط خنثی یا قلیایی شده که دارای رنگ زرد بوده و در طول موج 412 نانومتر قابل اندازه گیری است . در این تست از گلوتاتیون احیاء به عنوان استاندارد استفاده می شود و نتایج به صورت میکرومول گزارش می گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.