کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری گروههای تیول (Thiol groups) بر اساس واکنش المن (96تستی)

کیت اندازه گیری گروههای تیول (Thiol groups) بر اساس واکنش المن

اندازه گیری گروههای تیول آزاد برای مثال گروههای موجود در مولکول های سیستئین، هموسیستئین و گلوتاتیون احیاء وهمچنین گروههال تیول موجود در سطح پروتئین ها برای ارزیابی فرایندهای بیولوژیکی، بسیار کاربرد پیدا کرده است. کیت اندازه گیری گروه های تیول قابلیت انجام بر روی نمونه های مختلف بیولوژیکی شامل سرم، پلاسما، ادرار،بزاق، سمن، لیزات سلولی و بافت های هموژنیزه شده را دارد.گروههای تیول یا مرکاپتانها، در نتیجه فرایند اکسیداسیون تشکیل دی سولفید می دهند که این ها مجددا می توانند به گروههای تیول تبدیل شود. شواهد زیادی نشان می‌دهد که همو ستاز غیر طبیعی تیول -دی سولفید در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها دیده می شود اصول :گروههای تیول آزاد با معرف (5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)DTNB واکنش داده و باعث شکسته شدن پیوند دی سولفید در این مولکول و تبدیل آن به (TNB−) و سپس تبدیل آن به TNB2− در محیط خنثی یا قلیایی شده که دارای رنگ زرد بوده و در طول موج 412 نانومتر قابل اندازه گیری است . در این تست از گلوتاتیون احیاء به عنوان استاندارد استفاده می شود و نتایج به صورت میکرومول گزارش می گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.