کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدها بر اساس روش TBARs (96تستی)

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FRAP برای اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش DPPH برای اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال های آزاد

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش المن برای اندازه گیری گروه های تیول

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FCR

( فولین سیوکالتو)

برای اندازه گیری ترکیبات فنولیک

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/120

000/140

000/160

000/200

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش TBARs برای اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدها

000/160

000/180

000/220

000/280

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

کیت اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدها (TBARs)

رادیکال های آزاد نیمه عمر بسیار کوتاهی دارند، بنابراین اندازه گیری مستقیم آنها بسیار مشکل است. امروزه معمولاً صدمات و آسیب های ناشی ازحمله رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو در سطح مولکول ها و بافت های مختلف با روشها و تکنیک های بسیار متنوعی ارزیابی می شود. یکی از این آسیب ها پراکسیداسیون لیپید ها میباشد. در پاسخ به استرس اکسیداتیو ، سطح مولکولهای مشتق شده از شکستن اسید های چرب ، نظیر هیدروپراکسید ها و آلدئیدهای لیپیدی افزایش می یابند. اصول: مولکولهای مشتق شده از شکستن اسید های چرب ، نظیر هیدروپراکسید ها و آلدئیدهای لیپیدی، قابلیت واکنش با تیوباربیتوریک اسید (TBA) را دارند و به این دلیل به آنها (Thiobarbituric Acid Reactive substances)TBARsگفته می شود. مهمترین مولکول از این خانواده، مالون دی آلدئید (MDA) بوده که معمولا به عنوان استاندارد استفاده میشود. کمپلکس بوجود آمده دارای رنگ ارغوانی بوده و در طول موج 532 نانومتر دارای حداکثر جذب نوری بوده و در صورت استفاده از تکنیک فلورومتری، طول موج تهییجی ،515 نانومتر و طول موج نشری 553 نانومتر می باشد.با استفاده از مالون دی آلدهید به عنوان استاندارد ، نتایج به صورت معادل میکرومول MDA گزارش می‌شود این کیت در دو اندازه 50 تستی و 100 تستی با استفاده از تکنیک های کالریمتری و فلوریمتری طراحی شده است.