کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بر اساس روش FRAP (96 تستی)

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FRAP برای اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش DPPH برای اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال های آزاد

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش المن برای اندازه گیری گروه های تیول

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FCR

( فولین سیوکالتو)

برای اندازه گیری ترکیبات فنولیک

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/120

000/140

000/160

000/200

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش TBARs برای اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدها

000/160

000/180

000/220

000/280

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

کیت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بر اساس روش FRAP

روش (Ferric Reducing/Antioxidant Power) ،روشی سریع ، دقیق و ارزان برای تعیین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در نمونه های مختلف بیولوژیک نظیر سرم ، پلاسما ، ادرار ، بزاق ، سمن ، لیزات سلولی ، شیر ، عصاره های گیاهی و.... می باشد. اگرچه انجام آن در برخی نمونه ها مثل شیر با تغییراتی در روش کار و ملاحظاتی قابل انجام است. این روش یکی از پر کاربرد ترین روش ها در این زمینه محسوب می شود. اصول :روش FRAPبر اساس توانایی احیای یون فریک و تبدیل آن به یون فرو، توسط آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های بیولوژیک، ایجاد کمپلکس یون فرو با معرف TPTZ و ایجاد کمپلکس رنگ آبی میباشد. شدت رنگ آبی در طول موج ۵۹۳ نانومتر قابل اندازه گیری است. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی برحسب میکرومول در لیتر و با استفاده از سولفات فرو به عنوان استاندارد گزارش می گردد، اگرچه ممکن است از Trolox به عنوان استاندارد استفاده شده و نتایج به صورت میکرومول معادل ترولاکس گزارش گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.