کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بر اساس روش FRAP (96 تستی)

کیت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بر اساس روش FRAP

روش (Ferric Reducing/Antioxidant Power) ،روشی سریع ، دقیق و ارزان برای تعیین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در نمونه های مختلف بیولوژیک نظیر سرم ، پلاسما ، ادرار ، بزاق ، سمن ، لیزات سلولی ، شیر ، عصاره های گیاهی و.... می باشد. اگرچه انجام آن در برخی نمونه ها مثل شیر با تغییراتی در روش کار و ملاحظاتی قابل انجام است. این روش یکی از پر کاربرد ترین روش ها در این زمینه محسوب می شود. اصول :روش FRAPبر اساس توانایی احیای یون فریک و تبدیل آن به یون فرو، توسط آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های بیولوژیک، ایجاد کمپلکس یون فرو با معرف TPTZ و ایجاد کمپلکس رنگ آبی میباشد. شدت رنگ آبی در طول موج ۵۹۳ نانومتر قابل اندازه گیری است. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی برحسب میکرومول در لیتر و با استفاده از سولفات فرو به عنوان استاندارد گزارش می گردد، اگرچه ممکن است از Trolox به عنوان استاندارد استفاده شده و نتایج به صورت میکرومول معادل ترولاکس گزارش گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.