کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد بر اساس روش DPPH (96تستی)

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FRAP برای اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش DPPH برای اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال های آزاد

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش المن برای اندازه گیری گروه های تیول

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/80

000/10

000/120

000/140

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش FCR

( فولین سیوکالتو)

برای اندازه گیری ترکیبات فنولیک

000/100

000/120

000/140

000/170

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

000/110

000/140

000/180

000/200

سه بار آزمایش

(Triplicate)

 

 

 

تعداد نمونه ها

نحوه انجام آزمایش ها

نام تست

بیش از 200

50 تا 200

10 تا 50

کمتر از 10

000/120

000/140

000/160

000/200

یک بار آزمایش

(Single)

 

 روش TBARs برای اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدها

000/160

000/180

000/220

000/280

دو بار آزمایش

(Duplicate)

 

کیت اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد بر اساس روش DPPH

روش DPPH 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl))، پرکاربردترین روش او برای تعیین ظرفیت خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد در نمونه های بیولوژیک می باشد. این روش بر روی نمونه های مختلف، نظیرعصاره های گیاهی، لیزات سلولی، ادرار، بزاق، سمن، شیر، سرم و پلاسما و قابل انجام است. اگر چه انجام این آزمایش بر روی سرم یا پلاسما، شیرو برخی نمونه های دیگر که حاوی مقدار زیادی پروتئین و یا لیپید هستند با تغییراتی در روش کار و با ملاحظاتی قابل انجام است. اصول: رادیکال DPPH وقتی در حلال آلی حل می شود دارای رنگ بنفش بوده که در صورت مجاورت با یک ماده احیا کننده یا دهنده هیدروژن، رنگ بنفش آن ضایل شده و به رنگ زرد درخواهد آمد (تصویر1) و این تغییرات در طول موج 517 نانومتر قابل اندازه گیری است. کلیه ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک که خاصیت احیا کنندگی داشته باشند می توانند این رادیکال را خنثی نمایند و کاهش شدت رنگ در طول موج ۵۱۷ نانومتر نشان دهنده قدرت بیشتر در خنثی سازی رادیکال می باشد. نتایج این تست به صورت درصد مهار رادیکال DPPH گزارش می شود. درکیت زانتو کس از Trolox به عنوان استاندارد استفاده شده و نتایج به صورت میکرومول معادل ترولاکس گزارش می گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.

تصویر 1: احیاء رادیکال DPPH در حضور ماده احیاء کننده و تیدیل رنگ بنفش به زرد