کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

کیت اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد بر اساس روش DPPH (96تستی)

کیت اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد بر اساس روش DPPH

روش DPPH 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl))، پرکاربردترین روش او برای تعیین ظرفیت خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد در نمونه های بیولوژیک می باشد. این روش بر روی نمونه های مختلف، نظیرعصاره های گیاهی، لیزات سلولی، ادرار، بزاق، سمن، شیر، سرم و پلاسما و قابل انجام است. اگر چه انجام این آزمایش بر روی سرم یا پلاسما، شیرو برخی نمونه های دیگر که حاوی مقدار زیادی پروتئین و یا لیپید هستند با تغییراتی در روش کار و با ملاحظاتی قابل انجام است. اصول: رادیکال DPPH وقتی در حلال آلی حل می شود دارای رنگ بنفش بوده که در صورت مجاورت با یک ماده احیا کننده یا دهنده هیدروژن، رنگ بنفش آن ضایل شده و به رنگ زرد درخواهد آمد (تصویر1) و این تغییرات در طول موج 517 نانومتر قابل اندازه گیری است. کلیه ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک که خاصیت احیا کنندگی داشته باشند می توانند این رادیکال را خنثی نمایند و کاهش شدت رنگ در طول موج ۵۱۷ نانومتر نشان دهنده قدرت بیشتر در خنثی سازی رادیکال می باشد. نتایج این تست به صورت درصد مهار رادیکال DPPH گزارش می شود. درکیت زانتو کس از Trolox به عنوان استاندارد استفاده شده و نتایج به صورت میکرومول معادل ترولاکس گزارش می گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.

تصویر 1: احیاء رادیکال DPPH در حضور ماده احیاء کننده و تیدیل رنگ بنفش به زرد