کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

طرح حمایت از چاپ مقالات علمی

شرکت کاوش آریان آزما در نظر دارد جهت حمایت از محققان و پژوهشگرانی که از محصولات این شرکت با برند زانتوکس استفاده نمود ونتایج تحقیقات خود را با ذکر این محصولات در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانند به شرح مندرج در جدول ذیل، بخشی از هزینه های پرداخت شده بابت این محصولات را به نویسنده مسئول مقالات مسترد نمایند.