کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی براساس روش FRAP

روش (Ferric Reducing/Antioxidant Power) ،روشی سریع ، دقیق و ارزان برای تعیین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در نمونه های مختلف بیولوژیک نظیر سرم ، پلاسما ، ادرار ، بزاق ، سمن ، لیزات سلولی ، شیر ، عصاره های گیاهی و…. می باشد. اگرچه انجام آن در برخی نمونه ها مثل شیر با تغییراتی در روش کار و ملاحظاتی قابل انجام است. این روش یکی از پر کاربرد ترین روش ها در این زمینه محسوب می شود. اصول :روش FRAPبر اساس توانایی احیای یون فریک و تبدیل آن به یون فرو، توسط آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های بیولوژیک، ایجاد کمپلکس یون فرو با معرف TPTZ و ایجاد کمپلکس رنگ آبی میباشد. شدت رنگ آبی در طول موج ۵۹۳ نانومتر قابل اندازه گیری است. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی برحسب میکرومول در لیتر و با استفاده از سولفات فرو به عنوان استاندارد گزارش می گردد، اگرچه ممکن است از Trolox به عنوان استاندارد استفاده شده و نتایج به صورت میکرومول معادل ترولاکس گزارش گردد. این کیت در دو اندازه ۹۶ تستی و ۱۹۲ تستی با استفاده از میکروپلیت ریدر طراحی شده است اگرچه چنانچه از اسپکتروفتومتر استفاده شود، به ترتیب قابلیت انجام 50 و 100 تست وجود دارد.